مقاله‌ها
شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید
گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند
تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی
سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند
گروه حمایتی خیانت مردان
سه مزیت گروه‌درمانی نسبت به درمان فردی

مقالۀ منتخب:

انتقال در روانکاوی گروهی
تعریف انسان به صورت ناخودآگاه تجربه‌های گذشتۀ خود را از روابط نزدیکش در دوران کودکی و شاید نوجوانی به اینجا و اکنون منتقل می‌کند. در این فرآیند شناخت‌ها، هیجانات، فانتزی‌ها و الگوهای روابط منتقل می‌شوند و این کار معمولاً به شکل «غیرواقع‌بینانه» یا با ادراک تحریف‌شده صورت می‌گیرد. انتقال متقابل به معنای واکنش ناخودآگاه درمانگر […]
دعوتی برای تجدیدنظر در سوگیری زن‌ستیزانه
گروه‌درمانی چگونه کمک می‌کند سبد مشکلاتتان را خالی کنید
به روان‌درمانی فکر می‌کنید؟ برتری گروه‌درمانی به رویکرد سنتی
تبدیل شدن به رهبر گروه زن
اضطراب اجتماعی: سه دلیل برای شرکت در گروه‌درمانی
مراحل پویایی گروه یالوم
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان