مقاله‌ها
شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید
گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند
تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی
سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند
گروه حمایتی خیانت مردان
سه مزیت گروه‌درمانی نسبت به درمان فردی

مقالۀ منتخب:

تنهایی و اهمیت ارتباط معنادار در دورۀ پاندمی جهانی
وقتی در پاییز ۲۰۱۹ برای گذراندن دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مشاورۀ بالینی سلامت روان وارد دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی شدم، هرگز رویدادهای غیرمنتظره‌ای را پیش‌بینی نمی‌کردم که قرار بود کل دنیا و همچنین خودم را شوکه کند. کل جامعه بی‎اختیار‎ وارد دنیایی غریب شده بود. گرچه از طریق شبکه‌های اجتماعی با هم ارتباط داشتیم، به‌ نظر […]
دعوتی برای تجدیدنظر در سوگیری زن‌ستیزانه
گروه‌درمانی چگونه کمک می‌کند سبد مشکلاتتان را خالی کنید
به روان‌درمانی فکر می‌کنید؟ برتری گروه‌درمانی به رویکرد سنتی
تبدیل شدن به رهبر گروه زن
اضطراب اجتماعی: سه دلیل برای شرکت در گروه‌درمانی
مراحل پویایی گروه یالوم
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان