مقاله‌ها
فراتحلیلی از گروه‌درمانی برای اختلالات خوردن
خلوت کردن: عنصری کلیدی در جعبه‌ابزار گروه‌درمانگر
درخواست بازخورد از اعضای گروه: تسهیل درمان و جلوگیری از ترک گروه
فراتر رفتن از یالوم (بخش 10) – گروه‌درمانی لکانی
فراتر رفتن از یالوم (بخش 9) – تاویستاک
فراتر رفتن از یالوم (بخش 8) – درمان تحلیلی مدرن

مقالۀ منتخب:

فراتر رفتن از یالوم (بخش 5) – گروه‌درمانی یونگی
همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از رویکردهای متفاوتی می‌پردازد که می‌توان در گروه‌درمانی از آنها بهره برد. البته این توضیحات بسیار مختصر بوده و صرفاً برای آشنایی مخاطب با کلیات هر رویکرد نوشته شده است تا خواننده بتواند با پیدا کردن […]
فراتر رفتن از یالوم (بخش 7) – تحلیل رفتار متقابل و درمان تصمیم‌گیری مجدد
فراتر رفتن از یالوم (بخش 6) – سایکودراما
فراتر رفتن از یالوم (بخش 5) – گروه‌درمانی یونگی
فراتر رفتن از یالوم (بخش 4) – روابط ابژه
فراتر رفتن از یالوم (بخش 3) – درمان سیستم‌محور
فراتر رفتن از یالوم (بخش 2) – گروه‌درمانی گشتالتی
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان