مقاله‌ها
شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید
گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند
تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی
سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند
گروه حمایتی خیانت مردان
سه مزیت گروه‌درمانی نسبت به درمان فردی

مقالۀ منتخب:

مراحل پویایی گروه یالوم
مرحلۀ اولیه: جهت‌گیری، تردید در شرکت، جستجوی معنا، وابستگی دو تکلیف: انجام هدف اصلی پیوستن به گروه توجه به روابط اجتماعی درون گروه جستجو برای دلیل منطقی درمان بررسی سردرگمی آشکار «چطور می‌تواند مفید باشد؟» «چه ربطی به حل مشکل من دارد؟» اعضا گروه را ارزیابی می‌کنند و به دنبال تأیید هستند – بسیار آسیب‌پذیر […]
دعوتی برای تجدیدنظر در سوگیری زن‌ستیزانه
گروه‌درمانی چگونه کمک می‌کند سبد مشکلاتتان را خالی کنید
به روان‌درمانی فکر می‌کنید؟ برتری گروه‌درمانی به رویکرد سنتی
تبدیل شدن به رهبر گروه زن
اضطراب اجتماعی: سه دلیل برای شرکت در گروه‌درمانی
مراحل پویایی گروه یالوم
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان