مقاله‌ها
شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید
گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند
تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی
سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند
گروه حمایتی خیانت مردان
سه مزیت گروه‌درمانی نسبت به درمان فردی

مقالۀ منتخب:

گروه‌درمانی روان‌آموزشی در مقابل گروه‌درمانی فرآیندمحور
انواع بسیار زیادی از گروه‌های درمانی وجود دارد؛ اما بیشتر گروه‎های درمانی را می‌توان در دو رویکرد عمده دسته‌بندی کرد. این رویکردها گروه‌درمانی روان‌آموزشی و گروه‌درمانی فرآیندمحور نامیده می‌شوند. گروه‌های روان‌آموزشی اطلاعاتی را دربارۀ مسائل خاص در اختیار اعضا قرار می‌دهند. این گروه‌ها همچنین ممکن است مهارت‌های کنار آمدن با موقعیت‌ها و مشکلات مختلف را […]
دعوتی برای تجدیدنظر در سوگیری زن‌ستیزانه
گروه‌درمانی چگونه کمک می‌کند سبد مشکلاتتان را خالی کنید
به روان‌درمانی فکر می‌کنید؟ برتری گروه‌درمانی به رویکرد سنتی
تبدیل شدن به رهبر گروه زن
اضطراب اجتماعی: سه دلیل برای شرکت در گروه‌درمانی
مراحل پویایی گروه یالوم
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان