قوانین و مقررات

قوانین و مقررات هم‌کاوان:

هم‌کاوان بر اساس نظام‌نامۀ سازمان روان‌شناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. همچنین به رهنمودهای اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی روان‌درمانی گروهی متعهد است. متن کامل این رهنمودها را که در مجموعۀ هم‌کاوان به زبان فارسی ترجمه شده است می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان