خانه

فراتر رفتن از یالوم (بخش 10) – گروه‌درمانی لکانی: آخرین رقص با تمایل، زبان و ژوئی‌سانس

همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از...
فراتر رفتن از یالوم (بخش 10) – گروه‌درمانی لکانی: آخرین رقص با تمایل، زبان و ژوئی‌سانس

فراتر رفتن از یالوم (بخش 9) – تاویستاک: تأمل دربارۀ نقش‌های اتخاذ‌شده و اعطاشده توسط گروه

همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از...
فراتر رفتن از یالوم (بخش 9) – تاویستاک: تأمل دربارۀ نقش‌های اتخاذ‌شده و اعطاشده توسط گروه

فراتر رفتن از یالوم (بخش 8) – درمان تحلیلی مدرن: بار دیگر، همراه با احساسات

همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از...
فراتر رفتن از یالوم (بخش 8) – درمان تحلیلی مدرن: بار دیگر، همراه با احساسات

فراتر رفتن از یالوم (بخش 7) – تحلیل رفتار متقابل و درمان تصمیم‌گیری مجدد: پذیرش کودک درون

همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از...
فراتر رفتن از یالوم (بخش 7) – تحلیل رفتار متقابل و درمان تصمیم‌گیری مجدد: پذیرش کودک درون

فراتر رفتن از یالوم (بخش 6) – سایکودراما: صحبتِ کمتر، عملِ بیشتر

همان‌گونه که در مقدمۀ این یادداشت‌ها گفته شد، این مجموعه متشکل از یادداشت‌های کوتاهی است که به معرفی برخی از...
فراتر رفتن از یالوم (بخش 6) – سایکودراما: صحبتِ کمتر، عملِ بیشتر
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان