دکتر کژال رضوانی دانش‌‌آموختۀ پزشکی عمومی و سپس تخصص روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی با اتکا به درمان شخصی، شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعاتی و استفاده از نظارت بالینی استادان امر به‌عنوان روان‌پزشک و روان‌درمانگر تحلیلی مشغول به کار است.

تخصص‌ها

  • روان‌پزشک
  • روان‌درمانگر تحلیلی
  • گروه‌درمانگر