این گروه که برای اعضای خانم برگزار می‌شود، کار خود را در بهمن سال 1400 آغاز کرده و همچنان در حال برگزاری است.
اگر شما هم دوست دارید به این گروه یا گروه‌های دیگر هم‌کاوان ملحق شوید، به روش زیر عمل کنید:

در این صفحه بیشتر با گروه‌درمانی تحلیلی و سازوکار آن آشنا شوید و پاسخ به پرسش‌های متداول را دربارۀ شرکت در گروه بخوانید.
این ویدیوی کوتاه نیز اطلاعات بیشتری دربارۀ گروه‌درمانی در اختیار شما قرار می‌دهد.