در این صفحه بیشتر با گروه‌درمانی تحلیلی و سازوکار آن آشنا شوید و پاسخ به پرسش‌های متداول را دربارۀ شرکت در گروه بخوانید.
این ویدیوی کوتاه نیز اطلاعات بیشتری دربارۀ گروه‌درمانی در اختیار شما قرار می‌دهد.